meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien

Aktiviteit

1. Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing

2. Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld

3. Kennis oer taalferskillen

4. Taallearstrategyen

5. Kennis oer kultureel ferskaat

Fak

Talen

1

 

 

X

X

 

Taal

Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk

Affikses

2

X

X

X

 

 

Wiskunde

Nederlânsk doeltaal + alle oanwêzige talen as helpmiddel

De wei fine vinden

3

X

X

X

 

 

Taal

Frysk en Nederlânsk

Dialecten

4

X

X

 

 

 

Taal

Alle oanwêzige talen

Linguistic Landscape

(Talen yn dyn omjouwing)

5

X

X

 

X

 

Wiskunde/Taal

Alle oanwêzige talen

Harkje goed

nei my

6

X

X

X

 

 

Wiskunde

Nederlânsk doeltaal + alle oanwêzige talen as helpmiddel

Meartalige rekkentaal

7

 

X

X

X

 

Taal

Frysk, Nederlânsk en Ingelsk

Taalfamylje

8

 

X

X

 

 

Taal

Frysk

Taalfilmkes

9

X

 

 

 

X

Taal

Alle oanwêzige talen

Taalportretten

10

 

 

X

X

 

Taal/Alle

Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk

Sinsbou

Opdracht-beskriuwing

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ekstra materialen (presintaasje, opdracht, ensfh.)

X

 

 

presintaasje

opdracht

 

 

presintaasje

presintaasje mei  dosintnotysjes

presintaasje

foarbyldfilmpke

 

allinnich beskikber yn it Nederlânsk