meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien

Doelstelling fan it projekt

 

It Holi-Frysk projekt hat ta doel:

 

  1. It ûntwikkeljen fan in yntervinsje om de attitudes fan learlingen en dosinten op it mêd fan (it learen fan) de Fryske taal en meartaligens positiver te meistsjen. Dy yntervinsje bestiet út it ûntwikkeljen fan aktiviteiten dy’t rjochte binne op de fraachstikken fan de skoallen dy’t partisipearje yn it projekt.

  2. Undersyk te dwaan nei de effekten fan dy yntervinsje op de attitudes fan learlingen en dosinten, de Fryske taalfeardigens fan learlingen en de meartalige didaktyk fan dosinten.