meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien

Doelstelling fan it projekt

 

  1. Untwikkeljen fan meartalige lesmetoades foar trije typen middelbere skoallen troch in bottom-up proseduere en in nauwe gearwurking mei de dielnimmende skoallen;

  2. Bestudearjen fan dizze meartalige lesmetoades en de effekten dy't se ha op de taalattitudes en effektiviteit fan
    de dosinten.