meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien

Oer Holi-Frysk

 

Regionale en minderheidstalen, sa as it Frysk, komme hieltyd mear yn kontakt mei migrantetalen, om’t mear migranten nei offisjeel twa- of meartalige Europeeske regio’s lûke. Skoallen yn dy regio’s hawwe faak al muoite om oan de easken foar nasjonale en frjemde talen yn it kurrikulum te foldwaan en wurde no ek konfrontearre mei it ferlet fan in oare oanpak fan talen. Lykwols, hoe’t sy dit yn de praktyk oanpakke kinne is faak ûnbekend by de skoallen en dosinten. Wylst guon ûndersiken nei in holistyske oanpak (ek wol meartalige oanpak neamd) al útfierd binne foar it primêr ûnderwiis, binne dy oant no ta noch te min ûndersocht foar it fuortset ûnderwiis.

 

It projekt rjochtet him op dy kwestje yn de kontekst fan fuortset ûnderwiis yn de twatalige provinsje Fryslân en hat ta doel om:

  1. It ûntwikkeljen fan in yntervinsje om de attitudes fan learlingen en dosinten op it mêd fan (it learen fan) de Fryske taal en meartaligens positiver te meistsjen. Dy yntervinsje bestiet út it ûntwikkeljen fan aktiviteiten dy’t rjochte binne op de fraachstikken fan de skoallen dy’t partisipearje yn it projekt.
  2. Undersyk te dwaan nei de effekten fan dy yntervinsje op de attitudes fan learlingen en dosinten, de Fryske taalfeardigens fan learlingen en de meartalige didaktyk fan dosinten.

 

 

It projekt hat in bottom-up opset:

  • Fraach yn ferbân mei in meartaligensfraachstik fan de skoalle
  • Aktiviteitefoarstel fan it projekttiim mei behelp fan in matrix
  • Ymplemintaasje fan de aktiviteit troch de dosint
  • Feedback fan de dosint op de aktiviteit troch in evaluaasjeformulier
  • Ferbettering fan de aktiviteit foar de online toolbox

Holi-Frysk 2.0

Holi-Frysk 1.0