meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien

Oer Holi-Frysk

 

Regionale en minderheidstalen, sa as it Frysk, komme hieltyd mear yn kontakt mei migrantetalen, om't mear migranten nei offisjeel twa- of meartalige Europeeske regio's lûke. Skoallen yn dizze regio's hawwe faak al muoite om oan de easken foar nasjonale en frjemde talen yn it kurrikulum te foldwaan en wurde no ek konfrontearre mei it ferlet fan in oare oanpak fan talen. Lykwols, hoe't sy dit yn de praktyk oanpakke kinne is faak ûnbekend by de skoallen en dosinten. Wylst guon ûndersiken nei in holistyske oanpak (ek wol meartalige oanpak neamd) al útfierd binne foar it primêr ûnderwiis, binne dy oant no ta noch te min ûndersocht foar it fuortset ûnderwiis.

 

It projekt rjochtet him op dizze kwestje yn de kontekst fan fuortset ûnderwiis yn de twatalige provinsje Fryslân. It sil fungearje as in pilot-stúdzje:

 

  1. foar de ûnwikkeling fan meartalich lesmateriaal foar ferskillende typen middelbere skoallen;
  2. om ûndersyk te dwaan nei de ymplemintaasje fan nije lesmetoades en de de effekten dy't se ha op de taalattitudes en effektiviteit fan de dosinten.

 

It projekt wurdt yn trije fazes útfierd:

 

  1. Untwikkeling fan aktiviteiten for meartalich lesjaan op trije ferskillende typen middelbere skoallen: in trijetalige skoalle (mei Nederlânsk, Frysk en Ingelsk as ynstruksjetalen), in skoalle mei soad Nederlânsktalige learlingen en in skoalle mei migrantelearlingen;
  2. Ymplemintaasje, evaluaasje en ferbettering fan de les aktiviteiten.
  3. Ofsluting fan it einprodukt fan dit projekt: in open source toolbox mei in beskriuwing fan de aktiviteiten dy't foar elk type skoalle ûntwikkele binne en dy't brûkt wurde kinne foar de ûntwikkeling fan in meartalige oanpak op oare middelbere skoallen.

 

 

It projekt hat in bottom-up opset:

- Fraach yn ferbân mei in meartaligensfraachstik fan de skoalle

- Aktiviteit foarstel fan it projekttiim mei behelp fan in matrix

- Ymplemintaasje fan de aktiviteit troch de dosint
- Feedback fan de dosint op de aktiviteit troch in evaluaasjeformulier

- Ferbettering fan de aktiviteit foar de online toolbox

Perioade

01/09/2017-31/08/2018

 

Koördinearjende partner

Mercator Europeesk Kennissintrum

 

Mercator personiel

Cor van der Meer (projektmanager)

Joana Duarte (projectlieder)

Mirjam Günther-van der Meij (ûndersiker)

Laura Nap (stazjêre)

Annika Klein (stazjêre)