meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien

Projektgroep

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Joana Duarte

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Sybren Walsweer

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Mirjam Günther

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Dirkje Elgersma

Myrthe Coret-Bergstra

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Babs Gezelle Meerburg

Partners

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Albert Walsweer

Organisaasje:

Mercator Kennissintrum

 

Rol yn Holi-Frysk:

Cor van der Meer

Organisaasje:

Afûk

 

Rol yn Holi-Frysk:

Organisaasje:

NHL Stenden Hegeskoalle

 

Rol yn Holi-Frysk:

Jan Douwes

Alex Riemersma

Organisaasje:

Mercator Kennissintrum

 

Rol yn Holi-Frysk:

Inge Heslinga

Organisaasje:

Kurrikulum.frl

 

Rol yn Holi-Frysk:

Gerrit Hoekstra

Organisaasje:

Provinsje Fryslân

 

Rol yn Holi-Frysk:

Organisaasje:

Cedin

 

Rol yn Holi-Frysk:

Nienke Jet de Vries

Jelle Bangma