• Welcome, wolkom, bienvenido, bienvenue, benvenuto, wilkommen, välkommen, милости просим, bem-vindo, witamy, bun venit, vítejte, καλωσήρθες, hoş geldiniz,欢迎欢迎, أهلاً بكم, ต้อนรับ, እንቋዕ ድሓን መጻእካ, خوش آمدی,
welkom bij onze eerste

Holi-Frysk nieuwsbrief!

 
 

hf


holi_frysk

Over deze nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief vinden jullie alle laatste nieuwtjes over het Holi-Frysk project. We blikken onder andere terug en vooruit naar evenementen en geven wat achtergrondinformatie. De nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.


 

hfholi_frysk

Weromsjen op de startbyienkomst

Op tiisdei 10 septimber wie de startbyienkomst foar it Holi-Frysk projekt. Dosinten fan de dielnimmende skoallen moeten inoar op NHL Stenden Hegeskoalle om mei inoar yn de kunde te kommen en ideeën foar dit skoaljier út te wikseljen. Alhoewol’t alle skoallen in eigen sitewaasje hawwe, bliek nei hifkjen dat de skoallen mear mienskiplik hawwe as dat se tochten. Dêrút binne de tema’s foar de twa earstfolgjende stúdzjejûnen fêstlein: ‘Wat dogge wy mei negative attitudes nei it Frysk?’ en ‘Content and Language Integrated Learning (CLIL)’.


 

hfholi_frysk

Vooruitblik studieavond

Op 30 oktober vindt van 17:00u tot 20:00u de eerste Holi-Frysk studieavond plaats op de NHL Stenden Hogeschool, kamer A0.079. Het thema van deze avond is: “Hoe ontwikkel ik positieve attitudes tegenover het Fries bij collega’s en leerlingen?”. Dit is een probleem waar veel docenten tegenaan lopen. Op deze avond bespreken we theorie over attitudes tegenover meertaligheid, horen we de ervaringen van Rianne Blokzijl, wisselen we tips en ervaringen uit en wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van activiteiten rond dit thema. Alle geïnteresseerden zijn welkom! Geef je wel even op via holi-frysk@nhlstenden.com in verband met de catering.

Het programma van de avond is als volgt:

17:00 - 17:10 Welkom en stand van zaken
17:10 – 17:30 Achtergrond over attitudes en het beïnvloeden ervan
17:30 – 17:45 Inspiratie van Rianne Blokzijl: Wat kun je als docent doen om negatieve attitudes te veranderen?
17:45 - 18:30 Eten
18:30 – 19:30 Brainstormen over activiteiten die mogelijk leiden tot een positieve attitude
19:30 – 20:00 Napraten en vooruitkijken

 

hf


Taalweetsje


 

Aardige Fryske wurden

Skûtelwaskje. Pake en beppe diene it eartiids omraken, mar tsjinwurdich hoecht soks hast net mear, of it moat sa wêze dat it sneinske poarselien skjin moat. In skûtel, dêr waard it iten foarhinne yn op de tafel set. En ja, dat itersark moast fansels ek skjin.

Brilleramt. ‘In omslutend gearstal fan fêste dielen, dat stevichheid jaan moat oan in foarwerp’, dat is in ramt. En as dêr in pear glêzen yn sitte dy’t slypt binne sadat in minske it allegear wer wat minder wazich sjen kin, dan is it in brilleramt.


 Activiteiten in de spotlight

 

Twatalige
                          plaknamme

Linguistic landscape

Eén van de activiteiten die is ontwikkeld in het pilot project van Holi-Frysk vorig schooljaar is Linguistic Landscape. Bij deze activiteit worden leerlingen zich bewust van de talen om hen heen en de rol hiervan. De leerlingen gaan zelf op ontdekkingstocht door of om de school en maken foto’s van de talen die ze daar tegenkomen.


Bijvoorbeeld op posters, borden en bewegwijzering, zoals het bord hieronder. Vervolgens bespreken zij deze in de klas. Welke talen zien ze? Zijn er ook tweetalige foto’s? En waarom zou er nu juist voor die talen gekozen zijn? Zijn hun eigen moedertalen ook aanwezig in de school? Het complete lesplan is hier te vinden:

Lesplan Linguistic landscape

 
 


holi_frysk

Netwurkskoallen socht

Noch hieltyd kinne der skoallen meidwaan oan ús projekt as ‘netwurkskoalle’. Netwurkskoallen krije folslein tagong ta de toolbox mei aktiviteiten dy’t yn gearwurking mei de projektskoallen ûntwikkele wurde. Se kinne de aktiviteiten dy’t goed by harren skoalle oanslute brûke en dêr feedback op jaan. Ek kinne sy help freegje oan de projektploech en binne sy wolkom op ús studzjejûnen, mar hawwe dêryn gjin ferplichtingen. Sa kinne skoallen op in leechdrompelige wize ûnderfining opdwaan mei de holistyske oanpak foar meartaligens! Foar mear ynformaasje stjoer in berjocht nei holi-frysk@nhlstenden.com.


 

hf


Agenda

 
 

Evenementen

holi_frysk30 oktober 2019
Studieavond “Hoe ontwikkel ik een positieve attitude tegenover het Fries bij collega’s en leerlingen?”

holi_frysk8 januari
Studieavond “Content and Language Integrated Learning (CLIL)”Presentaties

holi_frysk18 oktober, Utrecht
Anéla Najaarsstudiedag
Keynote en symposium

holi_frysk1 november, Utrecht
Landelijke Studiedag Levende Talen
Workshop

holi_frysk14 november, Amsterdam
Another Brick in the Wall: Rethinking Education, IAIE-conference
Presentatie

 
 
 

hf

Foto's

 
 
holi_frysk

v.l.n.r. Hessel (student-assistent), Babs (lerarenopleider), Joana (projectleider), Mirjam (projectleider), Myrthe (onderzoeker), Dirkje (projectondersteuner), Nynke (student minor Frysk), Anne-Joren (student minor Frysk)

De startgearkomste
op 10 septimber 2019.


holi_frysk


 
 
 

holi-frysk

 

Holi-Frysk
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
holi-frysk@nhlstenden.com

 


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia holi-frysk@nhlstenden.com